شیوا مقانلو:

شیوا مقانلو

تألیف

  • کتاب هول (مجموعه داستان) نشر چشمه– ۱۳۸۳
  • دود مقدس (مجموعه داستان-نشر ققنوس – ۱۳۸۵ – نامزد جایزه بهترین مجموعه از جایزه پروین اعتصامی ـ برنده تک‌داستان از جایزه گلشیری
  • آنها کم از ماهی‌ها نداشتند (مجموعه داستان) – نشر ثالث – ۱۳۹۱ – نامزد جایزه بهترین مجموعه داستان از جایزه هفت اقلیم و سراسری بوشهر ـ برنده لوج تقدیر از جایزه ادبی مهرگان ادب.

ترجمه