علی قنبری

علی قنبری

 

  • نقطه پشت فعل خراب، یا، فرانتس کافکای پشت جلد، سالی، ۱۳۷۹
  • یک ساعت سعد با مارک وستند واچ
  • یک ذهن اجاره‌ای در اتاق وحش(مجموعه شعر)، نگاه ۱۳۹۰
  • ن‍ام‍ه‌ (ب‍ه‌/ از) روی‍ا و ض‍م‍ائ‍م‌ پ‍اره‌وق‍ت‌، ن‍ی‍م‌ ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۰
  • شعرماهی صید ناشدنی، بوتیمار، ۱۳۹۴

 

رمان:

  • چسب و قیچی در گزارش یک ذهن اجاره ای(رمان) بوتیمار ۱۳۹۴

 

ترجمه:

  • جریان شناسی شعر پست مدرن ، پل هوور، برگردان: علی قنبری