شعر آزاد
کد خبر : 3590
سه شنبه - 3 تیر 1393 - 08:51

شعری از ناصر تنها

شعری از ناصر تنها

بگذار چهره بخواباند مرگ

بر پهلوی دریده سهراب
یا بوسه زند
مهمیزی بر زخم مسیح
بگذار
بگذارتا شیون 
این دو ساحت دور را
در ناله بخواب برد.
هیچ را با هیچ
تاخت زدیم در آخرین نفس
که بازگشت نمیکند
بگذار چهره بخواباند مرگ
آرام
رام