رفتن به بالا

فتوشعر شماره چهار (نور فهمیده)

شعر و متن: احمد بیرانوند عکس: مریم احسانی این بار با مریم احسانی بر سر بحث نور مجادله داشتیم که عکسش را گذاشت وسط و من   دیدم باید از نور بگویم که با هم می خوانیم: «نور فهمیده» نمی دانم برای یک عکاس نور از چه اهمیتی برخوردار است. یعنی می دانم اما نمی توانم پشت دوربین تمام عکاسان دنیا بروم و ببینم نور را چگونه می بینند... ببینم از نور چه  می خواهند یا چه چه چیزی نمی خواهند. گاهی برای یک عکاس، نور روز کافیست، گاهی منابع نور دیگری نیاز است، گاهی ماهیت سوژه تمام ...


پیشخوان

  • فتو شعر شماره دو

    در فتو شعر این جلسه من و احمد بیرانوند به بحث «حجم خیال در عکس» و اشتراکات آن در شعر می پردازیم تا بتوان به فتو شعر مورد نظرمان از راه درک ها و اشتراکات میان عکس و شعر از مناظر بصری و ذهنی نزدیک شویم. شرح و شعر از: احمد بیرانوند عکس از : مریم احسانی حجم یک عکس حجم یک شعر یک عکاس پیش از خلق عکس، خودش حجم دارد؛ یعنی نگاهش، جای که می ایستد و جایی که دوربین را نگه می ...
  • فتو شعر شماره یک

     «فتوشعر» اینجا کارگاه است. کارگاه شعر و عکس: در اینجا به عکس و شعر پرداخته خواهد شد. البته نه هر عکسی  و نه هر شعری. ما از عکسی که شعرش را گم کرده است، خواهیم نوشت. یعنی مدعی هستیم که شعرش را پیدا کرده ایم. در ادامه یعنی بعدها، از این که این حرکت آبشخور فکری اش کجاست، خواهیم نوشت و خواهیم گفت چرا این عکس ها شعرند و شعرشان چگونه است...ما در پایان هر فتوشعر نام خود عکس را از ...
  • فوتو شعر

    فوتو شعر، تنها یک عنوان ترکیبی برای نمایش عکس و شعر در کنار یکدیگر نیست؛ برانگیختگی واژه هایی است که از یک عکس سرشارند و روایتی دیگرگونه و مستقل از نگاه عکاس را می سازند. دراین هم نشینی، تصویر و کلمه به درک و لمس فضایی متفاوت از خود خواهند رسید و سپس با گذار از یکدیگر به شکل نخستین خود بازخواهند گشت. با این تعریف، هر عکس در کنار عنوانی که عکاس بر آن نهاده است، با نامی ...

آخرین یادداشت ها