رفتن به بالا

  • اندوه نور/ محمود بوستانی، جواد سیفی، سعاد آرام

    . . . . . . . . . . عطرهایِِ عتیق در سنگواره‌ی لامسه و کلماتِ تهیدست - با ح یِِ حُطامِ توامان - درو - دَلوِ* موران و مصاریعِ عاجگون را اسبِ اشکانی‌ام پدیدار کرد به پهندشت . . رشت باریدنِ عطرِ تو دیر یافت که آب ( معاشرِ جوهره‌ی یشم و شراره‌ی طرّه‌ی مُشک‌سای) به بازویِ « کردخاله»* برمی‌کشید آه گابریلَا! « می نوش که بعد از من و تو، ماه بسی از سَلخ به غُرَه ...