رفتن به بالا

  • دو شعر از ساره سکوت

    دو شعر از ساره سکوت نقطه نام هر دو اثر 1 : سسسسس سکوت بود جمعیت نشست ، تو ایستادی روی خط و نقطه اول گذاشته شد. کلمه از آن تو بود و من برای نوشتن آمده بودم، آمده بودم تو را بیاورم به آمدن خودم معرفی ات کنم تو را _در خفا_ باید می یافتم تو را در تنهایی ای تنهایی که تنهایی ات بزرگتر از کلمه بود تو را ایستاده میان آهنگ ها ، گم شده در میان عبارات باید می یافتم ، می ...