رفتن به بالا

  • دو شعر از هنگامه کسرائی

    دو شعر از هنگامه کسرائی شعر اول بخوان به نام ِدرون نطفه خواهد بست در تن ریشه خواهد دواند دست همه جا خواهد برد از قلب شروع می شود با وزن ِلنگ ...همنوا بخوان خواهم آمد فردا با خود م فرداتر خواهم آمد از کوچه های مشوش خانه های مکعب چهار انگشت بالاتر ازخواب های تکراری بام ها کوتاه درخت ها معلق در سرزمین ِموعود سیب ها سرخ به خون باخته رنگ مصمم تصمیم هایی که مدام سقوط می ...