رفتن به بالا

  • ناوار چیست؟ / آنیما احتیاط

    ناوار چيست؟ گذر از مرزها به جهان طيف ها آنيما احتياط لاية اول : برانگيختگی ناوار ، فعليت ِ امکان مستتر در هر متنی است. هر متنی بالقوه "ميل به اجرا" دارد، "چند رسانه ای" است،"چند مولفی"،"چند زبانی"و"باز" است . اين امکان/امکان ها، "تا حدودی" در برخی از متون به فعليت در آمده است. به عنوان مثال در "هفتاد سنگ قبر" ، اثر يدالله رويايي ميل به ناوار، آن گونه که حدی از "آگاهی متن" ...