شعر آزاد
کد خبر : 388
چهارشنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۰:۳۰

یک شعر از قربان بهاری

قربان بهاری  ۱۳۶۱  ماکو

 

چاپ شده: توصیف ساده لبخند و سکوت-۱۳۸۸ گوهرشاد

آماده چاپ: اتفاق روی پل –فصل پنجم

۲۸متر

بیست و هشت متر بالاتر از زمین

پشت پنجره

غبطه می خورد

به حال مردی که زیر برف

رز می فروشد

                 زن

 

خواب می بیند

کاش

بیست و هشت متر پایین تر

پشت چراغ

رز می فروخت زن

                         مرد

 

خیس خیس خسته

داشت زیربرف

رز می فروخت

                   زن