زبان فرانسه » شعر جهان
کد خبر : 4660
دوشنبه - ۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۵

شعری از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی

شعری از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی

اقیانوسِ زمین
شاعر: گیوم آپولینر
مترجم: شادی سابُجی *

در میانه ی اقیانوس خانه ای ساخته ام
پنجره هایش رودهایی هستند که از چشمانم جاری می شوند
هشت پاها همه جا می خزند جایی که به دیوارها منتهی می شود
بشنو صدای ضربان سه گانه قلب شان را و نوک هایش را که بر شیشه ها می کوبد
خانه ایی مرطوب
خانه ایی در حال سوختن
فصلی سریع
فصلی که ترانه می خواند
هواپیماها تخم گذاری می کنند
مراقب باشید، لنگر انداخته خواهد شد
مراقب لنگری که می افتد باشید
خوب خواهد بود اگر شما از آسمان آمده باشید
پیچک امین الدوله به سوی آسمان بالا می رود
هشت پاهای زمینی به ضربان می افتند
و سپس ما هستیم که این چنین و آن چنان گورکن های خودمان هستیم
هشت پاهای رنگ پریده ی موج های گچی، آه! هشت پا ها با نوک های رنگ پریده
در اطراف خانه، این اقیانوسی است که تو می شناسی
و چه کسی هرگز استراحت نمی کند
: * کلیه ی حقوق این ترجمه متعلق به مترجم است و هر گونه کپی برداری از آن بدون ذکر مترجم اکیدا ممنوع می باشد.

Océan de terre

À G. de Chirico.

J’ai bâti une maison au milieu de l’Océan
Ses fenêtres sont les fleuves qui s’écoulent de mes yeux
Des poulpes grouillent partout où se tiennent les murailles
Entendez battre leur triple cœur et leur bec cogner aux vitres
Maison humide
Maison ardente
Saison rapide
Saison qui chante
Les avions pondent des œufs
Attention on va jeter l’ancre
Attention à l’encre que l’on jette
Il serait bon que vous vinssiez du ciel
Le chèvrefeuille du ciel grimpe
Les poulpes terrestres palpitent
Et puis nous sommes tant et tant à être nos propres fossoyeurs
Pâles poulpes des vagues crayeuses ô poulpes aux becs pâles
Autour de la maison il y a cet océan que tu connais
Et qui ne se repose jamais
Guillaume Apollinaire(1880 – 1918)