رفتن به بالا

  • از برون‌ریزی‌های آن مرد (خودنگاری‌های هرمز علی‌پور)

    . . . . زندگي خود نوشت خود با خود ...               از تنهايي چيزي كه مي‌توانم به اطمينان بگويم اين است كه من هرمز علي‌پورم . در اسفند 1325 شمسي به دنيا آمدم. در خانواده‌اي فكر كنم پرجمعيت. پدر و مادر و هشت فرزند. پدرم كه آدمي بسيار با صداقت بود و شريف و قُلدر به وقت‌اش، كارگر شركت نفت بود. مادرم بختياري زاده‌ي بزرگ شده‌ي اصفهان. ...