رفتن به بالا

  • شعری از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی

    شعری از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی اقیانوسِ زمین شاعر: گیوم آپولینر مترجم: شادی سابُجی * در میانه ی اقیانوس خانه ای ساخته ام پنجره هایش رودهایی هستند که از چشمانم جاری می شوند هشت پاها همه جا می خزند جایی که به دیوارها منتهی می شود بشنو صدای ضربان سه گانه قلب شان را و نوک هایش را که بر شیشه ها می کوبد خانه ایی مرطوب خانه ایی در حال سوختن فصلی سریع فصلی که ...