رفتن به بالا

  • حضور و هستی در زبان شعرمنصور خورشیدی/ مظاهر شهامت

    حضور و هستی درزبان شعرمنصور خورشیدی/ مظاهر شهامت* کوشش برای سرودن تاریکی های شعر چنین باور می‌کنم که، شعر اتفاق نمایاندن است . بخشی از جریان ناتمام و ابدی مفهوم نمایاندن . مفهومی که مدام، در پنهانیت همه اجزاء هستی و اشیاء و آدمی و جانوران وجود دارد . هست آنهاست . هست دیرپای آنها . وجود و شکل و خاصیت هایشان . و شعر، کوششی همیشگی و بهت آوری از یک حضور کشداری، در آنها است ...