رفتن به بالا

  • شعری از هندرین حمدامین (شاعرمعاصرکرد) ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

    شیعر:هندرین حمدامین وه رگیر:خالیدبایه زیدی(دلیر) براکوژی ئه ستیره کان یه که... یه که... له گه ل من پیاسه ئه که ن تاشه ودرینگان بوو وشه کانی قه ده غه ی من وهاوریکانم گوی هه لده خه دووای نیووه شه ویش... به سه رهات وخه ونه کانی بووم ده گیریته وه فیلمی ئینسانه کانی تینوو به خوینی یه کتر نیشانم ئه دا منیش له شه ری ئه وه لی براکوژی دا به دووای حال وئه حوالی«ریزانم» بی ده ...