رفتن به بالا

  • دو شعر از نعمت مرادی

     دو شعر از نعمت مرادی  شعر اول: دوستت دارم را تقدیم به خودم می کنم بخاطر تمام شب های بی سیگاری ام شب های که از سقف اتاقم درد می چکد وبا عنکبوت اتاقم تا خود صبح روی فلسفه شطرنج بازی می کنیم... وبه لب های پنهان نیچه شک می کنیم روی همین پنجره غمگین همین شیشه بخار گرفته با انگشتم زنی را می کشم که دوستم ندارد رابلد است دیوارها ی همین اتاق از صدایش تشنج می گیرند من /دیوار ...