رفتن به بالا

  • سه کتاب سه نویسنده: فاطمه دریکوند،پری شاهیوندی و ناهید شاه محمدی

    رمان غریبگی و بازگشت از فاطمه دریکوند انتشارات: امید صبا  تیراژ: هزار نسخه 1399 غریبگی و بازگشت رمانی است با درو نمایه ی غربت و تنهایی انسان معاصر، غربت از مهاجرتی  ناخواسته و تحمیلی از شرایط و زمانه تا غربت از خویشتن خویش و از عشق و زندگی. آن هم  وقتی که فراتر از مسائل سیاسی و اجتماعی، ذهنیت ها ، کهن الگوها و ناخود آگاه  به همراه انتظار جمعی و قضاوت ...