رفتن به بالا

  • شعری از روزبه کمالی

    شعری از روزبه کمالی   خیابان شریعتی     موردی عجیب   به کجا روی داده است گمشده ها را می برند و نمی آیم گم نمی شویم از این جا اما   (شعار گروه ها اگر رژه می رفتند برسنگفرش که آسفالت شده مانده):L « در خیابان های خیلی و خالی به خونِ خودت پرتابی سویِ به این طرفِ آن ور نگاه می کنم و هر جاست». (پایان شعار گروه ها اگر رژه می رفتند برسنگفرش که آسفالت ...