رفتن به بالا

  • چندشعراز لطیف هلمت (شاعرکرد) ترجمه: خالدبایزیدی (دلیر)

      چندشعراز لطیف هلمت (شاعرکرد) ترجمه: خالدبایزیدی (دلیر) 1 دستم رابفشار واژه می بارد شعرمی چکد دستت رامی فشارم پنج شیشه ی عطردردستانت می شکند ده ستم بگووشه وشه ده باری شیعرده تکی ده ستت ده گووشم پینج شووشه عه ترله ده ستا ده شکی 2 نمی دانم: ازکی همدیگر را می شناسیم... اما! پانزده...بیست سده است در یک رخت آویز لباسهایمان را می آویزیم؟! من نازانم: له که یه ...