رفتن به بالا

  • چند شعر کوتاه از محمود جعفری (شعر افغانستان)

    چند شعر کوتاه از محمود جعفری (شعر افغانستان) 1 وقتی‌روزنامه‌های‌جهان‌را ‌می‏خوانم خبر‌عجیبی‌شانه‌هایم‌را ‌تکان‌می‏دهد دیگر‌هیچ‌ ماهی ‌به‌رودخانه ‌نخواهد ‌ریخت غم‌تنها‌اقیانوسی‌است‌که‌جهانی‌می‏شود‌ در ‌من 2 دریچه‌را‌ ببند! پرده‌را ‌پایین‌بکش‌خانم! می‏خواهم‌تنها‌باشم با‌موهایت‌که ‌آب‌می‏ریزد ‌روی‌گلدان‌های‌خالی 3 چه ...