رفتن به بالا

  • کوتاه برای دخترکان کوبانی/ خالد بایزیدی دلیر

    کوتاه برای دخترکان کوبانی خالد بایزیدی دلیر شعر اول: دخترکان کوبانی! گیسوان نمناک شب را شانه می کنند وسپیده دم نیز.... تاشبی دیگر خودرابه گلوبند خورشید می سپارند شعر دوم: ماه! درنگاه دخترکان کوبانی تخم می کارد و روح سبکبال شان را درآسمان کوبانی چون کبوتری سپید رها می ...
  • مانفیست کوبانی دکتر:عبدالله پشیو / ترجمه: خالد بایزیدی، دکترفاروق صفی زاده(بوره که یی)

    مانفیست کوبانی دکتر:عبدالله پشیو هیلسنکی 12/10/2014 ترجمه: خالد بایزیدی، دکتردکترفاروق صفی   زخم شنگال شب وروزرابه هم می زند بایدروزی درد از توان بیفتد اما نباید هیچ وقت التیام پیدا کند مانند شانه های آل و بختک هستند. شبها پیشت می آیند روی سینه ها سوار می شوند و بر صورتت چنگ می اندازند اکنون هم پی ازشنگال جسم هامان زخمی نوپیداکرده. زخم کوبانی شمشیرزن همان شمشیرزن است. ...