رفتن به بالا

  • شعری از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی

      شعری از گیوم آپولینر     ترجمه:  شادی سابُجی  شاعران در قرنی که می آِید مردان و زنان قوی   ما مبارزه خواهیم کرد بدون ارباب ها دور از شهرهایی مرده و هر روز بر ما گیوتینی از بالا می گذارد که بارانِ خون بر پیشانی های بسیار زیبایمان ببارد شاعران، آواز خوانان آمدنِ سالِ نو به سوی جاده ها می روند عدالت را جشن می گیرند و در انتظار فردایند گل های زمانه پژمرده می ...