رفتن به بالا
  • دوشنبه - 7 اسفند 1391 - 14:01
  • کد خبر : ۱۳۷۸
  • چاپ خبر : دو  شعر کوتاە از زانا خلیل  ترجمە: دلاور رحیمی

دو شعر کوتاە از زانا خلیل ترجمە: دلاور رحیمی

دو  شعر کوتاە از زانا خلیلزانا خلیل

ترجمە: دلاور رحیمی

زانا خلیل در سال  ١٩٧۶ در شهر اربیل کردستان عراق متولد شدەاست، فارغ التحصیل رشتە زبان و ادبیات کردی دانشگاە صلاح الدین(ارببل) است.

خلیل تا کنون بیش از  ١٠ مجموعە شعر مستقل و دو رمان  منتشر کردە است.  ازکتابهای نامبردە:

 ١. سجدە، مجموعە شعر ١٩٩۶

٢: کتاب سبکها، شیعر٢٠٠۶

٣: دروغی دیگر از شاعر، شعر ٢٠٠٨

۴: ساعت ١٩ . شعر. ٢٠١٠

۵: گشتی بە سوی زنها ..٢٠٠۵ . رمان

۶: معنا در شعر.. ٢٠١٠پژوهش.

 

شعر اول:

 

می روم در خویشتنم چنان می میرم

متفاوت از مُردن دیگر مُردەهای شهر

در مُردن آن چنان  می زیم

متفاوت از زندگانیِ مُردەهای شهر

 شعر دوم:

 

پس از ٢۴ ساعت سکوت

 

در ۴٨ ساعت گذشتە

 پشت پنجرەی گشودە شدەام

با صدای پرزدن

بال  قمری های اندوە و

بغ بغوی کبوترهای هراس و

میو میوی گربەهای لذت

بیش از ٨١ هزار بار

گوش بە این جملە لعنتی سپردەام

(شمارەی مشترک مورد نظر

در شبکە موجود نمی باشد)

 

دو  شعر کوتاە از زانا خلیلزانا خلیل

ترجمە: دلاور رحیمی

زانا خلیل در سال  ١٩٧۶ در شهر اربیل کردستان عراق متولد شدەاست، فارغ التحصیل رشتە زبان و ادبیات کردی دانشگاە صلاح الدین(ارببل) است.

خلیل تا کنون بیش از  ١٠ مجموعە شعر مستقل و دو رمان  منتشر کردە است.  ازکتابهای نامبردە:

 ١. سجدە، مجموعە شعر ١٩٩۶

٢: کتاب سبکها، شیعر٢٠٠۶

٣: دروغی دیگر از شاعر، شعر ٢٠٠٨

۴: ساعت ١٩ . شعر. ٢٠١٠

۵: گشتی بە سوی زنها ..٢٠٠۵ . رمان

۶: معنا در شعر.. ٢٠١٠پژوهش.

 

شعر اول:

 

می روم در خویشتنم چنان می میرم

متفاوت از مُردن دیگر مُردەهای شهر

در مُردن آن چنان  می زیم

متفاوت از زندگانیِ مُردەهای شهر

 شعر دوم:

 

پس از ٢۴ ساعت سکوت

 

در ۴٨ ساعت گذشتە

 پشت پنجرەی گشودە شدەام

با صدای پرزدن

بال  قمری های اندوە و

بغ بغوی کبوترهای هراس و

میو میوی گربەهای لذت

بیش از ٨١ هزار بار

گوش بە این جملە لعنتی سپردەام

(شمارەی مشترک مورد نظر

در شبکە موجود نمی باشد)

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه