تبلیغات

کتاب روز


«احمد بیرانوند/نشر وزگار»


چاپ دوم کتاب شرح حاشیه با ویراست جدید در بازار نشر «شرح حاشیه» که از نقطه نظری جدیدتر، می توان آن را شرح مهم ترین جریان های شعری معاصر بعد از نیما تلقی کرد، کتابی است در خور تامل و تعمق، اثر شاعر و محقق جوان،احمد بیرانوند. اگر چه کتاب از دید مولف در ساختاری متشکل از شش فصل ارائه شده است(بررسی انواع نقد بعد از نیما،بررسی شعر نیما،شعر هوشنگ ایرانی، شعر موج نو ، شعر حجم وشعر گفتار)، اما به طور کلی می توان آن را پژوهشی موفق در سه حیطه ی نقد نظریه ها، اشعار و بیان و تحلیل مورد توجه قرار داد. بررسی مباحث نقد و تمرکز در سیر حرکت و پویایی آن در قلمرو ادبیات پسانیمایی بخشی از کتاب است که نشانگر توجه و تدقیق مولف در باب اصول و انواع نقد این دوره است که لازم و بایسته و به جا می نماید. بخش دوم بررسی اصلی ترین نظریه ها، مانیفست ها و تا حدودی نگرش های جریان های شعری اخیر و نظریات مختلف در باب آن هاست. در این بخش نیز مولف سعی کرده است بر اساس بیانیه ها نقل قول ها ی مستقیم و غیر مستقیم، مصاحبه ها و به طور کلی داده های مستقیم نظریه پردازی های هر جریان، به درک مستقیم و بلا واسطه ای دست یابد و تا حد امکان آن را دست نخورده و مونتاژ نشده ، به خواننده معرفی کند تا در نهایت بتواند در بخش سوم به بررسی تحلیل و نقد اشعار برجسته ی نمایندگان هر جریان شعری بپردازد.
آرشیو معرفی کتاب

شعری از شاعر ترک حسن دینامو ترجمه:خالدبایزیدی-دلیر

شعر:حسن دینامو
ترجمه:خالدبایزیدی-دلیر خالد بایزیدی
سرودی برای صلح
بغرید ای تفنگ ها
من هنوزآهنگ صلح
وسرودسرورانگیزآزادی بزرگ رامی خوانم
ای تانک ها.کشتزاران شخم زده راویران کنید
ای گلوله ها.باتگرگ خویش شکوفه های ظریف درختان پرمیوه را
درهم ریزید
من هنوزخون زیباوگلفام خویش را
نثارشب می کنم
من شاعرآزادی بزرگ سرورانگیز
هنوزسرودبزرگ صلح رامی خوانم
فریادشعرهای  من
شایدازسوت کارخانه هابلندترنباشد
اماای آزادی  جاویدان پهناور
من می خواهم شاعرتوباشم
من می دانم که تنهادرزیردرختان
می توان آسود
من می دانم که تنهادرپشت میزتو
می توان خوردونوشید
من می دانم که تنهاپرندگان تو
سرودصلح رامی خوانند.
من می دانم که تنهاستارگان تو
به جهان خسته آدمیان آرامش می بخشند
من می دانم که تنهادر خیابانهای تو
که بسان کهکشان می درخشند
بشرمی تواندمفهوم جهان رادرک کند
من می دانم  که تنهادر خانه آفتابی تو
می تواندبه خواب رفت
ورویای شیرین ترازعسل دید.
ای دریانوردان اقیانوسهای تازه
من به شب شما.باروشنایی وآهنگ های پرستاره ام
مستی  میوه های تندگرمسیری رامی بخشم
بگذاریدتنهادرروی عرشه کشتی شما
سرخودرابه طنابهای کلفت نمک آلوده تکیم دهم
ودربرابرامواج خروشان
سرودبزرگ صلح رابخوانم…

مطالب مشابه...

0 افکار در “شعری از شاعر ترک حسن دینامو ترجمه:خالدبایزیدی-دلیر”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرشیو سایت

تبلیغات

بایگانی

تبلیغات