رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 10 آبان 1391 - 08:28
  • کد خبر : ۱۰۶۱
  • چاپ خبر : شعری از مهدی عزیزوف

شعری از مهدی عزیزوف

مهدی عزیزوف

تو بگو تاول پا تا کجا باید رفت ؟

به کدامین حجره نگاهت سو کنم
صفحه آخر بشریت
صحاف بند تاریخ صحافی کن خرده بشریت های پاره را
دژ ایمان سکسه کرده بود ،سرب را
از بَدو چکش آهنگر برکِشتی ایمان؛
ای ناخدای یک چشم
گرایت رو به جزیره سرگردانِ خطا بود
و
قطب نمایت شمال قلب ایمان را نشان می داد
و جنوبی ترین تزویرِ ناخدای دزدان دریایی را

ناخدا فریاد زذ ..آی ….

  ۲ درجه به راست در شمال عرفان  

  ۳ درجه به چپ به سمت نصف النهار تمدن  

و من
سینه ام پینه بست
و
تمام آگاهیم سرکه شد درانبار دزدان دریایی
تو بگو تاول پا تا کجا باید رفت؟

مهدی عزیزوف

تو بگو تاول پا تا کجا باید رفت ؟

به کدامین حجره نگاهت سو کنم
صفحه آخر بشریت
صحاف بند تاریخ صحافی کن خرده بشریت های پاره را
دژ ایمان سکسه کرده بود ،سرب را
از بَدو چکش آهنگر برکِشتی ایمان؛
ای ناخدای یک چشم
گرایت رو به جزیره سرگردانِ خطا بود
و
قطب نمایت شمال قلب ایمان را نشان می داد
و جنوبی ترین تزویرِ ناخدای دزدان دریایی را

ناخدا فریاد زذ ..آی ….

  ۲ درجه به راست در شمال عرفان  

  ۳ درجه به چپ به سمت نصف النهار تمدن  

و من
سینه ام پینه بست
و
تمام آگاهیم سرکه شد درانبار دزدان دریایی
تو بگو تاول پا تا کجا باید رفت؟

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه