رفتن به بالا
  • شنبه - 19 مهر 1393 - 08:30
  • کد خبر : ۳۸۵۸
  • چاپ خبر : چند شعر از شیرکوبی کس ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

چند شعر از شیرکوبی کس ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

چند شعر از شیرکوبی کس ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

 

تحول

 

همان باغچه

همان درخت

همان صندلی

امانه همان باغبان

نه همان شاخه وبرگ

نه همان عاشق ودلدار

 

گورران

 

هه مان باخچه

هه مان درخت

هه مان کورسی…

به لام نه هه مان باخه وان

نه هه مان گه لاولق وپوپ

نه هه مان ئاشق ودلدار

 

دوست داشتنی ات

دوست داشتنی ات به «باد»می ماند

گاه که می خواهم برافروزم اش

می آیدوخاموش ام می کند

دوست داشتنی ات به«باد»می ماند

روشن نیزکه شدم

می آید و خاموش ام می کند

 

خوشه ویستیت

 

خوشه ویستیت له«با»ئه چی

وه ختی بمه وی داگیرسیم

دیت وئه مکوژینیته وه

خوشه ویستیت له «با»ئه چی

که دایشگیرسام

دیتوئه مگه شینیته وه

 

شب نشینی

 

دراین شب

دراین دره

چراغ هاخاموش شده اند

تنهاچراغ برافروخته

ازآن شاعری است

که به انتظارزخم نخوابیده ی

شعری نشسته است

 

شه ونخوونی

 

له وشه وه دا

له ودوله دا

چراکان کوژابوونه وه

تاقه چرایه ک ئه سووتا

ئه ویش چرای شاعیری بوو

به دیاربرینی نه نووستووی

شیعریکه وه دانیشتبوو!

 

نقاشی

 

چهارکودک…

ترک وفارس و

عرب وکورد

مردی رابه تصویرکشیدند

اولی:سراش را

دومی:دستان اش را

سومی:اعضاء وپاهایش

چهارمی:اسلحه ای را

به شانه هایش آویخت

 

وینه یه ک

 

چوارمنالی…

تورک وفارس و

عه رب وکورد

وینه ی پیاویکیان دروست کرد

یه که م:سه ری

دووه م:ده ستی

سییه م:له شی وقاچه کانی

چواره م:چه کی

کرده شانی

 

سجده

 

نیمه شب بود

اندیشه برروی تخت واژه ی 

فقیری نشست

سپیده دم

باچشم خوددیدیم:

پادشاه سجده می برد

برای شعری زیبا

 

کرنوش

 

نیوه شه وبوو

فیکرله سه رته ختی وشه ی

هه ژاریک دانیشت

به ره به یان

چاومان لیبوو

پاشاکرنووشی ئه بردبو:

هه لبه ستی جوان

 

چند شعر از شیرکوبی کس ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

 

تحول

 

همان باغچه

همان درخت

همان صندلی

امانه همان باغبان

نه همان شاخه وبرگ

نه همان عاشق ودلدار

 

گورران

 

هه مان باخچه

هه مان درخت

هه مان کورسی…

به لام نه هه مان باخه وان

نه هه مان گه لاولق وپوپ

نه هه مان ئاشق ودلدار

 

دوست داشتنی ات

دوست داشتنی ات به «باد»می ماند

گاه که می خواهم برافروزم اش

می آیدوخاموش ام می کند

دوست داشتنی ات به«باد»می ماند

روشن نیزکه شدم

می آید و خاموش ام می کند

 

خوشه ویستیت

 

خوشه ویستیت له«با»ئه چی

وه ختی بمه وی داگیرسیم

دیت وئه مکوژینیته وه

خوشه ویستیت له «با»ئه چی

که دایشگیرسام

دیتوئه مگه شینیته وه

 

شب نشینی

 

دراین شب

دراین دره

چراغ هاخاموش شده اند

تنهاچراغ برافروخته

ازآن شاعری است

که به انتظارزخم نخوابیده ی

شعری نشسته است

 

شه ونخوونی

 

له وشه وه دا

له ودوله دا

چراکان کوژابوونه وه

تاقه چرایه ک ئه سووتا

ئه ویش چرای شاعیری بوو

به دیاربرینی نه نووستووی

شیعریکه وه دانیشتبوو!

 

نقاشی

 

چهارکودک…

ترک وفارس و

عرب وکورد

مردی رابه تصویرکشیدند

اولی:سراش را

دومی:دستان اش را

سومی:اعضاء وپاهایش

چهارمی:اسلحه ای را

به شانه هایش آویخت

 

وینه یه ک

 

چوارمنالی…

تورک وفارس و

عه رب وکورد

وینه ی پیاویکیان دروست کرد

یه که م:سه ری

دووه م:ده ستی

سییه م:له شی وقاچه کانی

چواره م:چه کی

کرده شانی

 

سجده

 

نیمه شب بود

اندیشه برروی تخت واژه ی 

فقیری نشست

سپیده دم

باچشم خوددیدیم:

پادشاه سجده می برد

برای شعری زیبا

 

کرنوش

 

نیوه شه وبوو

فیکرله سه رته ختی وشه ی

هه ژاریک دانیشت

به ره به یان

چاومان لیبوو

پاشاکرنووشی ئه بردبو:

هه لبه ستی جوان

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


۲ دیدگاه برای “چند شعر از شیرکوبی کس ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)”

  • فتی معطوفی(م کیوان) says:

    باسلامی گرم- کاری زیبابرای ترجمه انجام دادید. امامن باشعرشب نشینی آن بسیارخشنودتر شدم! م کیوان