رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 29 مرداد 1394 - 11:59
  • کد خبر : ۴۵۷۲
  • چاپ خبر : شعری از گاستون وارینگین / ترجمه از اسپرانتو: حامد صوفی

شعری از گاستون وارینگین / ترجمه از اسپرانتو: حامد صوفی

شعری از گاستون وارینگین / ترجمه از اسپرانتو: حامد صوفیHamed Sufi
Gaston Waringhien
KVAR IMPRESOJ DE VINTRO

چهار دریافت از زمستان

۱٫
Blanka prujno, sanga suno
sur la vitroj de l’ fenestroj.
Aer’, kristala ŝtono.

ژالهٔ سپید، خورشیدِ خونین
بر شیشهٔ پنجره.
هوا، سنگ بلورین.

۲٫
Ho, la pluvo de l’ mateno!
Kiel kapo sur kuseno:
Rideto inter larmoj…

آه، باران صبحگاهی!
بسان آن دم که سر بر کوسن بنهاده ام:
لبخند در میان اشک ها…

۳٫
Roza lumo el la nuboj,
Tag’ decembra grize roza —
Malfrua am’ en vivo.

نوری سرخ از میان ابرها،
یک روز سرخ و کبودِ دی ماه —
عشق دیرهنگام در زندگی.

۴٫
Koton kaj foliojn pikas
Mil mil pingloj delikataj:
Maljuna pluvo trikas.

هزاران هزار سوزن ظریف:
در گِل و در برگها می خلد
باران کهنه آنها را بهم می دوزد.

شعری از گاستون وارینگین / ترجمه از اسپرانتو: حامد صوفیHamed Sufi
Gaston Waringhien
KVAR IMPRESOJ DE VINTRO

چهار دریافت از زمستان

۱٫
Blanka prujno, sanga suno
sur la vitroj de l’ fenestroj.
Aer’, kristala ŝtono.

ژالهٔ سپید، خورشیدِ خونین
بر شیشهٔ پنجره.
هوا، سنگ بلورین.

۲٫
Ho, la pluvo de l’ mateno!
Kiel kapo sur kuseno:
Rideto inter larmoj…

آه، باران صبحگاهی!
بسان آن دم که سر بر کوسن بنهاده ام:
لبخند در میان اشک ها…

۳٫
Roza lumo el la nuboj,
Tag’ decembra grize roza —
Malfrua am’ en vivo.

نوری سرخ از میان ابرها،
یک روز سرخ و کبودِ دی ماه —
عشق دیرهنگام در زندگی.

۴٫
Koton kaj foliojn pikas
Mil mil pingloj delikataj:
Maljuna pluvo trikas.

هزاران هزار سوزن ظریف:
در گِل و در برگها می خلد
باران کهنه آنها را بهم می دوزد.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “شعری از گاستون وارینگین / ترجمه از اسپرانتو: حامد صوفی”