رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 7 خرداد 1393 - 08:15
  • کد خبر : ۳۵۰۴
  • چاپ خبر : محمد اشرف آذر؛تصویر پرداز چیره دست  در قالب های جامانده (افغانستان)

محمد اشرف آذر؛تصویر پرداز چیره دست در قالب های جامانده (افغانستان)

محمد اشرف آذر؛تصویر پرداز چیره دست

در قالب های جامانده

تهماسبی خراسانی

 

آذر خطاطی ست توانمند و نقاشی ست قابل وصف؛اما من از نشانی هیچ یک از این گزینه ها حرف نمی زنم ، من از گزینه ی حرف می زنم که آذر را آذر ساخت و فرهنگیان ازین رو می شناسندش.

این گزینه شعر است و ادبیات.گزینه یی که با کشف آن در خویش از وی هنرمندی ساخت غول،در میان هم دوره گانش؛گزینه یی که با کشف آن هنر را به تمام معنی درک نموده و خودش را ، زندگی اش را ، عشقش را مردمش را ، سر زمین اش را و زبانش را ، از همین سکّو به تجلی نشست . بعد از این که دانست در کجای تاریخ قرار دارد و در کدام نقطه یی جغرافیا به شکل نامنظم هندسی می ماند؛ و چگونه از هر سوی برخودش ، زبانش و ملیت اش ظلم چونان هجوم ملخ ها بر کشتزار ادامه دارد، به خودش آمد، و همین باعث پشت کار و دل گرمی اش و یکی از نکته های مو فقیت و قوت در  کارش گردید،نکته یی که سبب شد در زمان اندک،فاصله یی درازی را تجربه کند و به فضایی دست یابد که تاهنوز،کم کسان از لبّه یی آن عبور کرده اند؛و این همه از دید متفکرانه و هنر مندانه اش در شعر به ویژه در قالب دوبیتی و رباعی است .

وی معتقد است،که،این دو قالب به ویژه دوبیتی از خوار ترین قالب هایی ست که شاعران جز در حطه یی تمرین در آن نمانده و جز با زبان معین شده،کلیشه یی و مکدر از آن نگشته اند .

بعد از شعر مشروطیت و انقلاب عظیم نیما و دیگر گون  شدن زبان ، تصویر و محتوا؛قالب های قدیمی نیز به دنبال تحول و تغییر برآمدند، و از فضای خفقان و رکودی که در این بستر سبز حاکم بود لب به انتقاد گشودند ، که مگر می شود آیا؟ در قرن ۱۳ و ۱۴ زیست اما مطابق قرن ۶و ۷ اندیشید ؟  و سرود ؟

غزل از اولین قالب هایی ست که به زودی و سادگی این تحول را در خود پذیرفته و همگام به موج تازه نفس نیمایی و سپید در سیلان شد .

و بعد از آن مثنوی ، غزل مثنوی ، رباعی و …

اگرچه رباعی هم با این خیزش بر خواست اما تا این یکی دو دهه ی آخر کار آنچنانیِ که باید می شد و زلزله یی که باید اتقاق می افتاد ، نیفتاد .

اما دوبیتی از همان اول و هنوز هم از قافله باز مانده و به چادر نشینی پرداخته و از “قرص خون آلوده” یی بابا طاهر تغذیه می کند .

محمد اشرف آذر؛تصویر پرداز چیره دست

در قالب های جامانده

تهماسبی خراسانی

 

آذر خطاطی ست توانمند و نقاشی ست قابل وصف؛اما من از نشانی هیچ یک از این گزینه ها حرف نمی زنم ، من از گزینه ی حرف می زنم که آذر را آذر ساخت و فرهنگیان ازین رو می شناسندش.

این گزینه شعر است و ادبیات.گزینه یی که با کشف آن در خویش از وی هنرمندی ساخت غول،در میان هم دوره گانش؛گزینه یی که با کشف آن هنر را به تمام معنی درک نموده و خودش را ، زندگی اش را ، عشقش را مردمش را ، سر زمین اش را و زبانش را ، از همین سکّو به تجلی نشست . بعد از این که دانست در کجای تاریخ قرار دارد و در کدام نقطه یی جغرافیا به شکل نامنظم هندسی می ماند؛ و چگونه از هر سوی برخودش ، زبانش و ملیت اش ظلم چونان هجوم ملخ ها بر کشتزار ادامه دارد، به خودش آمد، و همین باعث پشت کار و دل گرمی اش و یکی از نکته های مو فقیت و قوت در  کارش گردید،نکته یی که سبب شد در زمان اندک،فاصله یی درازی را تجربه کند و به فضایی دست یابد که تاهنوز،کم کسان از لبّه یی آن عبور کرده اند؛و این همه از دید متفکرانه و هنر مندانه اش در شعر به ویژه در قالب دوبیتی و رباعی است .

وی معتقد است،که،این دو قالب به ویژه دوبیتی از خوار ترین قالب هایی ست که شاعران جز در حطه یی تمرین در آن نمانده و جز با زبان معین شده،کلیشه یی و مکدر از آن نگشته اند .

بعد از شعر مشروطیت و انقلاب عظیم نیما و دیگر گون  شدن زبان ، تصویر و محتوا؛قالب های قدیمی نیز به دنبال تحول و تغییر برآمدند، و از فضای خفقان و رکودی که در این بستر سبز حاکم بود لب به انتقاد گشودند ، که مگر می شود آیا؟ در قرن ۱۳ و ۱۴ زیست اما مطابق قرن ۶و ۷ اندیشید ؟  و سرود ؟

غزل از اولین قالب هایی ست که به زودی و سادگی این تحول را در خود پذیرفته و همگام به موج تازه نفس نیمایی و سپید در سیلان شد .

و بعد از آن مثنوی ، غزل مثنوی ، رباعی و …

اگرچه رباعی هم با این خیزش بر خواست اما تا این یکی دو دهه ی آخر کار آنچنانیِ که باید می شد و زلزله یی که باید اتقاق می افتاد ، نیفتاد .

اما دوبیتی از همان اول و هنوز هم از قافله باز مانده و به چادر نشینی پرداخته و از “قرص خون آلوده” یی بابا طاهر تغذیه می کند .

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه