شعر حجم
کد خبر : 3420
دوشنبه - 15 اردیبهشت 1393 - 08:22

بزرگراه مسدود است/ رُزا جمالی

 عنوان: بزرگراه مسدوداست

شاعر: رُزاجمالی

مدیرامورهنری: رضاحیرانی

صفحه آرا: محمدقائمی

ناشر: بوتیمار

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۲

تیراژ۱۰۰۰:نسخه

 

دو شعر از این مجموعه:

به تنگی آویخته می مانم

 

به تنگی آویخته می مانم

آب از سر مجاری نمی شود

طبیعیست کم کم کرخت شوم

گوش ماهیِ کله شق

این آسمانِ لاف مثل لنگری سنگین افتاده روی پاهام

این آسمان گیج!

ماه راجرم گیری کرده اند

سایه ایست که دنبالم می آید

وتو پا برهنه توی خوابم دویده ای

خب

کیف می کنی؟

یک رگم ازین زمین جدا نیست که لک بزنم!

به تنگی آویخته می مانم

دلخوش آسمانی که روزی نهنگی بزرگ بلعیدش

و وقتی که دیگر خیلی دیر شده بود تو در خلیج برایم دست تکان دادی

به تنگی آویخته می مانم

وساده است:

من باختم

IMG14333759[1].