زبان پرتغالی » شعر جهان
کد خبر : 3520
یکشنبه - 11 خرداد 1393 - 08:26

راه اندازی بخش تازه در شعر جهان: زبان پرتغالی

راه اندازی بخش تازه در شعر جهان: زبان پرتغالی

       با وجود ترجمه های متعدد از اشعار شاعران به زبان های اسپانیایی و پرتغالی،

       سایت نسبت به افتتاح بخش مربوط به این زبان ها در زیر مجموعه شعر جهان با

       صبر بیشتری عمل نمود تا نظرگاه های مختلف را در این باره رصد کند. پیش از

       این آقای ابوذر کردی در افتتاح بخش زبان ایتالیایی شروع خوب و ترجمه هایی

      قابل توجه اشت و پیرو اعلام آمادگی در این باره و تسلط به این زبان، بخش زبان

     پرتغالی هم به ایشان سپرده شد.