زبان اسپانیایی » شعر جهان
کد خبر : 3574
چهارشنبه - 28 خرداد 1393 - 11:08

شعری از آنجل کامپوس ترجمه: ناصر تنها

شعری از آنجل کامپوس

 Ángel Campos Pámpano

ترجمه: ناصر تنها

ترجمه ای از : Un corazón de nadie – Antología poética /1913 – 1935/

     Traducción,selección …(ángel Campos Pámpano)

 

PENSAR EN DIOS ES DESOBEDECER A DIOS.

PORQUE DIOS QUISO QUE NO LO CONOCIÉSEMOS,

POR ESO NO SENOS MOSTRÓ…

 

SEAMOS SENCILLOS Y TRANQUILOS,

Y DIOS NOS AMARA HACIÉNDONOS,

BELLOS COMO LOS ARBOLES Y LOS REGATOS,

-۱  Y NOS DARÁ FLORES EN SU PRIMAVERA

 

     Y UN RIÓ A DONDE IR CUANDO ACABAMOS…

 

 

اندیشیدن به خدا نافرمانی از اوست
خواست که اورا نشناسیم
از این رو خود را نشان ما نداد

صاف وساده باشیم
چون جویباران ودرختان

چنان شیفته ما خواهد شد

که ما را لطف و رعنایی

 درختان وجویباران را میبخشد.
و دربهارش ارمغانش گل است

 

و رودخانه ای برای پیوستن

.وقتی خلاص شدیم