شعر آزاد
کد خبر : 3712
شنبه - 18 مرداد 1393 - 10:12

دو شعر از محسن حامد

شعر اول:

تو

تمام خیالم را

می خوابم

می خوابم

می خوابم …

بیدار که می شوم

چند ساعت شعر می شوم …

سطرهای که

دراز به دزار رو به رویم ولو می شوند

به تصویر « تو »

لبخند می زنند.

 

شعر دوم:

 ش.م.ر

 

بادام تلخ

از کشتزارهای غرب

صادرات هوایی شد

تا اکسیژن هم فروشی باشد!

روزنامه های محلی اعلام کردند:

تعداد زیادی نفس کش به تخت های بیمارستان پیوند داده شد!