زبان کردی » شعر جهان
کد خبر : 3923
شنبه - 17 آبان 1393 - 08:46

شعری ازدکترعبدالله پشیو / ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

شعری ازدکترعبدالله پشیو 

ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

 

سرزمین

 

چشم دختران اروپائی

اگرآبی باشد

یاسبز

دوست اش دارم

چراکه می پندارم

درآبی ترین چشم 

درسبزترین چشم

ذره ای ازسیاهی ی

چشمان دختران سرزمین من

درآن جاری است

 

نیشتمان

 

چاوی کیژی ئه روپایی

گه رشینیش بیت

خوشم ده وی

واتیده گه م

شینترین چاو

سه وزترین چاو

توزیک ره شی 

چاوی کچی نیشتمانی 

منی تیایه