شعر آزاد
کد خبر : 3940
شنبه - 24 آبان 1393 - 10:25

شعری از آشور آزاد

 شعری از آشور آزاد

 

بوس ات میکنم – خاکت میکنم – در می آرمت – لیس ات میزنم – در می آرمت – گازت میگیرم – خاکت میکنم – در می آرمت – فروت میکنم –  دندان هایم را – دندانه هایت را – دندانانه هایت را – خاکت میکنم – بویت میکنم – در می آرمت – گازت میگیرم – میروم – باز میگردم – گازت میگیرم – لیس ات میزنم – خاکت میکنم – پیر میشوم – خاکت میکنم – پوک میشوی – میگردمت – خاکت میکنم – گم ات میکنم – تر از هر سگ میشوم – گم ات میکنم –  تر میشوم – تر از هر از سگتر میشوم – دیر میشوم – خاک  میشوم – در می آرمت – زبانم را – نایم را –  زوزه هایم را – آیم  را ، آ آ آیه هایم را – تر میشوم – سر میشوم – گم میشوم

 

خاکت میکنم .. میکنم – پیدات نه – نمیکنم – گم ات میکنم – گم ات آی .. آی

 

ای … ای کاش نه من سگ بودم

 

نه تو استخوانی باد آورده