زبان انگلیسی » شعر جهان
کد خبر : 4412
چهارشنبه - 20 خرداد 1394 - 11:49

چند شعر کوتاه از چارلز بوکوفسکی/ احمد قائم مقامی

چند شعر کوتاه از چارلز بوکوفسکی/ احمد قائم مقامی

علت و معلوم

بهترین ها اغلب به دست خودشان میمیرند
فقط برای فرار کردن
و آنان که جاماندند
هیچگاه واقعا نخواهند فهمید
که چرا همه میخواهند
از آنها
دور شوند برای همیشه

Cause and effect
The best often die by their own hand
just to get away,
and those left behind
can never quite understand
why anybody
would ever want to
get away
from
them

پایان

ما مثل رزهایی هستیم که هیچگاه
زحمت شکوفه دادن به خود ندادیم
هنگامی که باید شکوفه میدادیم و
مثل اینکه انگار
خورشید حالش از صبر کردن بهم خورده

Finish
We are like roses that have never bothered to
bloom when we should have bloomed and
it is as if
the sun has become disgusted with
waiting

آه ، بله
چیزهایی بدتر از تنها بودن هم هست
اما اغلب قرن ها طول میکشد
تا بفهمی
و اغلب وقتی می فهمی
خیلی دیر شده
و هیچ چیز بدتر از این نیست
که خیلی دیر شده باشد

Oh, Yes
There are worse things than
being alone
but it often takes decades
to realize this
and most often
when you do
it’s too late
and there’s nothing worse
than
too late.