زبان انگلیسی » شعر جهان
کد خبر : 4723
یکشنبه - 3 آبان 1394 - 09:14

شعری از لنگستون هیوز ترجمه: ایمان محرابی فر

شعری از لنگستون هیوز  ترجمه: ایمان محرابی فر

تقاطع

 

پدرم، یک مرد پیر سفید است

و مادرم، سیاه

اگر روزی پدر سفید پوستم را نفرین کنم

نفرینم را پس می گیرم.

اگر روزی مادر سیاه پوستم را نفرین کنم

و آرزو کنم در جهنم بسوزد

پشیمان می شوم.

پدرم، در یک کاخ زیبا جان داد

مادرم در یک کلبه.

مانده ام من کجا خواهم مُرد،

من که نه سفیدم، نه سیاه.

 

Cross

My old man’s a white old man
And my old mother’s black.
If ever I cursed my white old man
I take my curses back.
If ever I cursed my black old mother
And wished she were in hell,
I’m sorry for that evil wish
And now I wish her well
My old man died in a fine big house.
My ma died in a shack.
I wonder where I’m going to die,
Being neither white nor black?