رفتن به بالا

  • شعری ازدکترعبدالله پشیو / ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

    شعری ازدکترعبدالله پشیو  ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)   سرزمین   چشم دختران اروپائی اگرآبی باشد یاسبز دوست اش دارم چراکه می پندارم درآبی ترین چشم  درسبزترین چشم ذره ای ازسیاهی ی چشمان دختران سرزمین من درآن جاری است   نیشتمان   چاوی کیژی ئه روپایی گه رشینیش بیت خوشم ده وی واتیده گه م شینترین چاو سه وزترین چاو توزیک ره شی  چاوی کچی نیشتمانی  منی ...