رفتن به بالا

  • دو شعر از محسن حامد

    شعر اول: تو تمام خیالم را می خوابم می خوابم می خوابم ... بیدار که می شوم چند ساعت شعر می شوم ... سطرهای که دراز به دزار رو به رویم ولو می شوند به تصویر « تو » لبخند می زنند.   شعر دوم:  ش.م.ر   بادام تلخ از کشتزارهای غرب صادرات هوایی شد تا اکسیژن هم فروشی باشد! روزنامه های محلی اعلام کردند: تعداد زیادی نفس کش به تخت های بیمارستان پیوند داده ...