رفتن به بالا

  • گاومیش با طعم غلیظ سورالیسم (نگاهی به شعر نگهبان آب ها)/ رضا روشنی

    گاومیش با طعم غلیظ سورالیسم نگاهی به شعر «نگهبان آب ها»  از کورش کرمپور رضا روشنی واژگان کلیدی: سورالیسم، گاو،ارودیسور اناهیتا، تیشتر،فرم شاید چندان بی راه نیست، این حرف اسکاروایلد که گفته شعر اسلحه ای نهانی، خطرناک و دقیق است. از چه رو چنین حرفی بی راه نیست؟ از این رو که چنین حرفی خود به معنای دقیق کلمه، دقیق و خطرناک است. اما به چه دلیل خطرناک؟  به این دلیل که ...