رفتن به بالا

  • دو شعر از: گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی

    دو شعر از: گیوم آپولینر  ترجمه: شادی سابُجی آه ای لذتِ طبیعی.... آه ای لذت طبیعی که برای انسان پادشاه هستید و در نقشه های پادشاهی انسان جامه بر تن کرده ایی رودخانه ها همچون سنجاقی فولادی شبیه رگ های تو هستند که در آن امواج فریبنده ی چشمهات جاری است همچون دهانه ی آتشفشانی به خواب رفته اما خاموش ناشده این اندام جنسی تو چروک خورده و قهوه ایی رنگ، همچون گل رزی خشکیده و ...