رفتن به بالا

  • شعری از هادی بهروزی

    هذیان ِ فرهنگی ! هادی بهروزی خون روی لب ماتیک بی مثلی رژ ... با طعم ناز توتِ فرهنگی ... فرهنگ ِ جنگی توی چنگ ِ خسته ی مردان ... خون جاری از بینی تو می بینی ؟! - من نه ؟! تو چی ؟! من : ... مِن ... مِن ... کنان ... آری ! دکتر ؟! بگو لطفا ... صریحا ... این واقعیت را به این نصفه ... به این یک من ... یک زن ... اگر چه گریه و اشکی ... این مرد را او هم نمی خواهد اگرچه مفتکی ... کشکی ... من ... خون دماغی که ... ...